Privacybeleid

Introductie 

BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL, met maatschappelijke zetel te Sint Jobsesteenweg 694 1180 Ukkel, verbindt zich ertoe de privacy van haar gebruikers te respecteren en streeft naar een hoog niveau van gegevensbescherming. Dit privacybeleid legt uit hoe, waarom en hoe lang we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan, gebruiken en beschermen. 

Het is belangrijk dat u ons privacybeleid leest voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit beleid kan u steeds met ons contact opnemen. 

 Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon die kan worden gebruikt om hem of haar direct of indirect te identificeren. Het kan onder andere een naam, een foto, een e-mailadres, bankgegevens zijn. Persoonlijke gegevens die zijn geanonimiseerd, gecodeerd of gepseudonimiseerd (bijv. IP-nummer) worden altijd als persoonlijke gegevens beschouwd als deze kunnen worden gebruikt om een persoon opnieuw te identificeren. 

De wettelijke basis waarop BRUSSELS BUINESS COURRIER SRL vertrouwt om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Welke informatie verzamelen we? 

Wanneer u een leveringsverzoek indient via de Site of deze gewoon bezoekt, kunt u ons direct of indirect informatie over uzelf verstrekken. Hieronder vindt u de informatie die we kunnen verzamelen : 

Persoonlijke en contactgegevens – naam, voornaam, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, enz. 

Betalingsinformatie – betalingsstatus, betalingsinformatie, enz. 

Informatie met betrekking tot de browsegeschiedenis op de Site – datum en tijd van bezoek, bezochte pagina’s, aankoopgeschiedenis, enz. 

Apparaatinformatie – IP-adres, browserinstellingen, besturingssysteem, enz. 

Informatie over de interactie tussen u en Neocargo – alle gegevens die worden uitgewisseld in het kader van de verwerking van uw verzoek. We bewaren bijvoorbeeld, tot het einde van de levering, alle informatie die u ons verstrekt. 

Aanvullende informatie – wanneer u bijvoorbeeld solliciteert naar een baan bij Neocargo, kunnen we onder andere uw opleiding, curriculum vitae en begeleidende brief en referenties verzamelen. 

Bewaring en verwerking van persoonsgegevens 

BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL bewaart uw gegevens, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de AVG, gedurende de kortst mogelijke periode, rekening houdend met de redenen waarom deze gegevens worden verwerkt. Voor dit doel, als uw gegevens zijn verzameld als onderdeel van uw verzoek, worden deze bewaard tot de sluiting van uw dossier. Vanaf het sluiten van het dossier verbindt BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL zich ertoe uw gegevens maximaal één jaar te bewaren. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de diensten van Neocargo te leveren, uit te voeren en te verbeteren. In aanvulling op het geval waarin dit wettelijk vereist is, kunnen uw gegevens worden verzameld en verwerkt, onder andere om de volgende redenen: 

 • Om informatie, commerciële aanbiedingen of nieuws elektronisch of telefonisch aan u te communiceren
 • Om misbruik van onze diensten te voorkomen als onderdeel van onze inspanningen om de veiligheid van onze platforms en systemen te waarborgen 
 • Om onze diensten, platforms en systemen voortdurend te ontwikkelen op een manier die voldoet aan de behoeften van gebruikers
 • Om onze diensten te kunnen factureren

Gebruikersrechten 

Zodra BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL uw gegevens verzamelt en verwerkt, heeft u als gebruiker recht op een aantal rechten. Hieronder vindt u uw belangrijkste rechten: 

Het recht op toegang tot uw gegevens – u hebt het recht om bevestiging te krijgen van de gegevensbeheerder of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt. Waar dit het geval is, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerking 
 • De betrokken categorieën persoonsgegevens 
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties 
 • Waar mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen 

Het recht op rectificatie – u hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over u te corrigeren. 

Het recht op verwijdering – u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen in de volgende situaties: 

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt 
 • Wanneer de betrokkene de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is 
 • Wanneer er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn 
 • Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van direct marketing 
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt 
 • Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan de huidige wetgeving

Bepaalde wettelijke bepalingen verhinderen ons echter om delen van uw gegevens te verwijderen. Deze bepalingen vloeien voort uit consumentenwetgeving en andere. Als een dergelijk geval zich voordoet, zullen we uw gegevens blokkeren om te voorkomen dat ze worden gebruikt voor andere doeleinden dan om aan deze wettelijke vereisten te voldoen. 

Het recht om bezwaar te maken – u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens vanwege uw specifieke situatie. Vanaf dat moment zal LA BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL  geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. 

Het recht op beperking van de verwerking – u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen in de volgende scenario’s: 

 • Wanneer u van mening bent dat de informatie die wij over u in ons bezit hebben onjuist is 
 • Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen , maar u niet wilt dat wij deze verwijderen 
 • Wanneer u ons nodig hebt om uw gegevens te bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen 
 • Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en wilt verifiëren dat we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken

Het recht om een klacht in te dienen – u hebt het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen).  U kunt ons ook een e-mail sturen naar info@bbc-express.com om uw ontevredenheid te uiten of voor een ander verzoek. 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden 

Om de verzoeken van haar klanten te kunnen verwerken, hebben de medewerkers van BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL toegang tot hun persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gedeeld met een of meer van onze partners wanneer de verwerking van hun verzoeken dit vereist. 

Voor dit doel garandeert BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het garandeert ook dat informatie die met derden wordt gedeeld, voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzonder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Worden mijn persoonsgegevens overgedragen buiten de EU? 

BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te delen met derden buiten de Europese Economische Ruimte. Als een dergelijke situatie zich voordoet, dragen wij  uw persoonsgegevens alleen over aan landen waar de Europese Commissie geacht is een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. 

Wijzigingen in het Privacybeleid 

BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL behoudt zich het recht voor om de bepalingen van haar privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen die zijn voorzien door alle wetgeving ter bescherming van de privacy. Eventuele wijzigingen of aanpassingen van ons beleid zullen op de website worden gepubliceerd. Daarom nodigen wij u uit om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen. 

Neem contact met ons op 

Als u vragen of verzoeken heeft over de inhoud van de bepalingen van ons privacybeleid en het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@bbc-express.com